Kerkdiensten

Kerkdienst beluisteren

Voor slechthorenden is er een ringleiding aangebracht in de kerk. Verder worden alle kerkdiensten en gemeentelijke activiteiten in ‘De Wel’ via de kerktelefoon uitgezonden. Voor een aansluiting of bij vragen of klachten hierover dient u contact op te nemen met Wim Blom: Tel: 06-15151483 E-mail: kerktelefoon@hervormdegemeenteeemnes.nl Ook kunnen alle kerkdiensten worden beluisterd en teruggekeken op kerkdienstgemist.nl Alle diensten van onze gemeente zijn hier terug te vinden. Het is ook mogelijk voor een korte periode een kerktelefoon te gebruiken.

Preekrooster

Tweemaal per zondag wordt er een eredienst gehouden. Welke voorganger er voorgaat binnen de gemeente is te vinden via de onderstaande link.

Het verloop van de kerkdienst

Elke zondag wordt er een tweetal kerkdiensten gehouden in de Nicolaaskerk.

De diensten beginnen om 9.30 en 18.30 uur. Alle zitplaatsen zijn vrij. Voordat de dienst begint wordt er een psalm gezongen, die als eerste op het psalmbord naast de kansel staat. In advents- en lijdenstijd wordt de ochtenddienst begonnen met een passend lied. Ook op 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag wordt begonnen met het zingen van enkele liederen.

De afkondigingen worden gedaan door de ouderling van dienst vóór het zingen van de eerste Psalm/het eerste lied. De scriba stelt de afkondigingen samen. Afkondigingen dienen voor vrijdagavond bij de scriba te zijn ingediend, liefst via mail.

Na de afkondigingen en het eerste lied / de eerste psalm wordt het begin van de dienst aangeduid met het zogenaamde votum. Dit latijnse woord wijst op de bemoediging die we daarin uitspreken: ‘Onze hulp is in de Naam van de Heere Die de hemel en de aarde heeft gemaakt…’. We beginnen de dienst dus niet zonder te belijden dat we ook deze dienst afhankelijk zijn van Zijn aanwezigheid. Na het votum volgt de groet. Daarop wijst ook het handgebaar van de predikant op dat moment: we worden als Gemeente van Christus begroet, via de predikant, door de Heere Zelf met een zegenwens: ‘Genade zij u en vrede…’.

Na votum en groet zingen we de volgende Psalm, waarin vaak de Heere God wordt gedankt en geloofd. In ochtenddiensten volgt dan de Wet en de samenvatting daarvan. In de tien geboden lopen we aan de ene kant tegen onze schuld aan omdat we die geboden niet hebben kunnen houden. We belijden dan ook door de psalm die erop volgt en door het gebed wat daarop volgt dat we schuldig voor God staan. Maar aan de andere kant leert de Wet ons ook hoe we kunnen en mogen leven tot de eer van God, uit dankbaarheid voor de genade (= onverdiende goedheid) door de komst van Jezus Christus. Na de Wet hoeven we dan ook niet teneergeslagen te blijven vanwege onze schuld, maar mogen we vol vertrouwen de vergeving van God verwachten.

In de avonddiensten wordt niet de Wet gelezen, maar de Geloofsbelijdenis. Meestal zijn dit de zogenaamde ‘twaalf artikelen’, oftewel het ‘Apostolicum’. Hierin belijden we het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wat betekenis krijgt in ons leven van alledag.

Na de Wet of Geloofsbelijdenis volgt het gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest. Zoals deze term al zegt bidden we er dan vooral om dat het Woord ‘open’ mag gaan, dat het mag worden toegepast in ons persoonlijke leven, hoe verschillend we ook zijn. Daarbij hebben we het ‘licht’ van de Heilige Geest nodig, Die ons als het ware ‘ bijschijnt’ om de uitleg van Gods Woord te begrijpen en toe te passen.

Na dit gebed komt de Schriftlezing, of meerdere Schriftlezingen uit Oude en/of Nieuwe Testament van de Bijbel. We luisteren naar het Woord van God.

We willen in de kerkdienst ook uitdrukken dat we omzien naar elkaar. Daarom worden in de kerkdiensten meestal twee collecten gehouden, tijdens het voorspel van de psalm voor de preek. De eerste is bestemd voor het college van kerkrentmeesters, de tweede heeft een diaconale bestemming. Op de laatste zondag van de maand wordt er een extra collecte gehouden, bij de uitgang.

Na het zingen van een Psalm volgt de preek, oftewel de ‘verkondiging’. In de preek wordt het Bijbelgedeelte uitgelegd en toegepast op het leven van nu. Vaak zijn de avonddiensten zogenaamde ‘leerdiensten’. Dit betekent dat de preek dan meer gericht is op het groeien in het geloof door te groeien in kennis, bijvoorbeeld mede door de uitleg van een ‘belijdenisgeschrift’, één van de geschriften van onze kerk waarin we uitdrukken wat we geloven. Hieronder vallen de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De gemeente antwoordt op de preek door het zingen van een passende Psalm. Daarna komen de voorbeden en het dankgebed. Hierbij worden de namen voorgelezen van zieke gemeenteleden, gemeenteleden in of terug van het ziekenhuis, gemeenteleden die rouwen, gemeenteleden die hopen te trouwen, een jubileum hebben gevierd, geslaagd zijn, een kind hebben ontvangen, verzorgd worden (eerste zondag van de maand) of 90 jaar of ouder zijn geworden. We bidden voor hen en tegelijk danken we voor de ontvangen dienst.

De dienst wordt afgesloten met het zingen van een Psalm en met aansluitend de zegen. In de woorden die de predikant dan uitspreekt ontvangen we van de Heere God dan de belofte dat Hij met ons meegaat met Zijn aanwezigheid en bescherming, waar wij ook heengaan.

Overige opmerkingen:

Voor gevonden voorwerpen wendt men zich tot de koster .

Kijk voor meer informatie over kosters en organisten: hier

Onder de toren liggen allerlei lectuurbladen op planken. Deze mag u meenemen. Het is niet de bedoeling er zelf bladen neer te leggen.