Diaconie

In het pastoraat gaat het om de geestelijk zorg voor elkaar. De diaconie (uit het Grieks vertaald voor “dienen”) houdt zich bezig met de materiële zorg voor de ander in nood. Dit kan gaan over mensen in (financiële) nood in of buiten de gemeente, plaatselijk, landelijk of wereldwijd. De diaconie wordt bestuurd door de diakenen.

 

De doelstelling van de diaconale hulpverlening, met name bij de diaconale huisbezoeken in de gemeente, zal primair zijn dat getracht wordt de Bijbelse boodschap over te brengen. De diaconale arbeid in de gemeente en wat we uitdragen buiten de gemeente heeft, zoals dat ook bij het gemeente-zijn centraal staat, ten doel:

– de betrokkenheid op God;

– de betrokkenheid op de wereld en

– de betrokkenheid op elkaar.

Onder hulpverlening wordt verstaan: de mensen zo ver te krijgen dat men geheel zelfstandig verder kan. Aarzelt u niet om met de één van de diakenen contact op te nemen als er zich financiële zorgen voordoen bij uzelf, of bij anderen.

 

Door de diaconie worden hulporganisaties, maar ook zendings- en evangelisatieorganisaties, zowel landelijk als wereldwijd, ondersteund. De werving van de financiën voor deze organisaties komen veelal uit opbrengsten van diaconale collectes welke gehouden worden in de (zondagse) erediensten. Elke zondag wordt er voor een vooraf bepaalde organisatie gecollecteerd. Regelmatig wordt er gecollecteerd voor de thuisfrontcommissie van onze oud-predikant en zijn vrouw, Peter en Jeannette de Groot, die in 2018 vanuit onze gemeente namens de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) naar Zuid-Soedan zijn uitgezonden. Hiermee wordt het werk van de familie De Groot mogelijk gemaakt.

Ook zorgt de diaconie voor financiële ondersteuning van het ouderenwerk en het jeugd- en evangelisatiewerk in de gemeente.

Tot slot verstrekt de diaconie ontvangers voor hen die om gezondheidsredenen niet of nauwelijks de erediensten kunnen bezoeken en toch de erediensten thuis kunnen volgen.

 

Het postadres van de diaconie is:

Postbus 2, 3755 ZG Eemnes

E-mail: diaconie@hervormdegemeenteeemnes.nl

IBAN-nummer: NL42RABO0315901527