College van kerkrentmeesters

Werkzaamheden college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de materiële bezittingen van de gemeente. Hierbij valt te denken aan geld, maar ook aan landerijen en gebouwen.
Het college van kerkrentmeesters heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer over dit alles en de praktische werkzaamheden die hierbij horen. Een deel van de beheerstaken worden uitgevoerd door het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen) gevestigd te Amersfoort.

contactgegevens:
Postbus 33
3755 ZG Eemnes

e-mail: kerkrentmeesters@hervormdegemeenteeemnes.nl

Bankrekeningnummer: NL93RABO0315900997

 

Ledenadministratie
De ledenadministratie verzorgt inschrijvingen, uitschrijvingen en wijzigingen van de leden van onze gemeente. Nadat iemand gedoopt is, wordt diegene ingeschreven als ‘dooplid’. Wie Openbare Geloofsbelijdenis heeft afgelegd, is ‘belijdend lid’.

Graag horen we het als jongeren de gemeente verlaten in verband met studie of werk. Het is de bedoeling dat dan contact wordt opgenomen met de scriba .

Bij vertrek uit de gemeente of binnen de gemeente zien wij een adreswijziging tegemoet. Graag even aan zowel de scriba als aan het kerkelijk bureau doorgeven als men verhuist.

Als u lid wilt worden van de Hervormde Gemeente te Eemnes, kunt u contact opnemen met de scriba of met het kerkelijk bureau.

Alleen op eigen verzoek kan iemand worden uitgeschreven uit de gemeente. Men neemt daarvoor contact op met zowel de scriba als het kerkelijk bureau. Met nadruk moet vermeld worden dat voor een uitschrijving uit de gemeente dit schriftelijk en ondertekend dient plaats te vinden.

De ledenadministratie wordt beheerd door Martijn Schutrups.

e-mail: kerkelijkbureau@hervormdegemeenteeemnes.nl

 

Kerkelijke bijdragen
Aan het begin van ieder jaar wordt van alle leden van de gemeente een vrijwillige bijdrage voor de kerk gevraagd. Dit heet de actie Kerkbalans. U wordt hier vanzelf voor benaderd. Uw bijdrage kunt u overmaken op Rabobanknummer NL93RABO0315900997.

Van alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder wordt eens per jaar (rond september) een bijdrage gevraagd om het lidmaatschap van de kerk te financieren. Dit heet de Solidariteitskas. Dit bedrag is vastgesteld op € 10,- per jaar. De helft hiervan moet door de plaatselijke gemeente voor alle leden van de gemeente (ook degenen die dit niet betalen) worden afgedragen aan de landelijke kerk. Het kan worden overgemaakt op Rabobanknummer NL93RABO0315900997.

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, wat een belastingbesparing oplevert. Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen. Voor de betaling hiervan ontvangt u een kwitantie. Een ander voordeel is dat men geen muntgeld meer hoeft op te sparen. De bonnen worden uitgegeven in de vorm van kaarten met 20 bonnen en zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,75 en € 2,50. Collectebonnen zijn te verkrijgen bij de fam. Niesing, tel.: 035-5310095 . Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op Rabobanknummer NL93RABO0315900997.