ANBI - Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: College van Kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Eemnes
Telefoonnummer: 035-5316833
RSIN/Fiscaal nummer: 76556255
Website adres: www.hervormdegemeenteeemnes.nl
E-mail: Kerkrentmeesters@hervormdegemeenteeemnes.nl
Adres: Kerkstraat 16
Postcode: 3755 CK
Plaats: Eemnes
Postadres: Postbus 33
Postcode: 3755 ZG
Plaats: Eemnes

De hervormde gemeente te Eemnes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te helpen bij het in stand houden van de erediensten en de andere activiteiten in de gemeente. (Kerkorde artikel X lid 3).

De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Eemnes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van de predikant.
Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden ) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van de Heere om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan van onze gemeente. Hierin is ook het beleid met de doelstelling van onze diaconie opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies (allen vrijwilligers) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Indien wenselijk kan men een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de kerkrentmeester in het jaar 2023. De kolom realisatie geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het kerkelijke werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De bijdragen van de kerkleden komen voornamelijk binnen via te houden collectes in de (zondagse) erediensten en actie kerkbalans. Vooraf aan het nieuwe jaar word er een collecterooster met daarop de doeleinden vermeld vastgesteld. Het collecterooster wordt door de kerkenraad goedgekeurd. De gemeente bezit vermogen in de vorm van woningen, het kerkelijk centrum De Wel, landerijen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk in de gemeente. Onder andere uitbetalen van het traktement van de predikant. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie, zoals gemaakte onkosten, het onderhouden van de kerk, de woningen , De Wel en een bijdragen voor het in stand houden van de landelijke kerk .