Aanpassingen Liturgie

Op 18 maart jl. heeft de kerkenraad op een gemeenteavond haar besluit over de aanpassingen in de liturgie toegelicht. Voor de duidelijkheid hier nog een keer ‘wat, wanneer en hoe’ op een rijtje.

Wat betreft het zingen. We zijn gewend de psalmen uit de vertrouwde en geliefde ‘oude’ berijming te zingen. Dat blijft ook zo. Daarnaast wordt het mogelijk om een nieuwere berijming te zingen. Er komt de mogelijkheid om naast psalmen max. 2 liederen (niet-psalmen) te zingen in de eredienst. Daarvoor zullen we (zeer waarschijnlijk) een nieuwe bundel gaan gebruiken. Hieraan wordt op dit moment gewerkt door een groep van 8 predikanten, 2 organisten, een onderwijzeres en een neerlandicus uit de kring van de gereformeerde bond. De kerkenraad verwacht op grond van de informatie die daarover is verstrekt dat deze bundel voldoet aan wat wij verwachten van een liedbundel voor de eredienst. Deze bundel verschijnt in de loop van het najaar, is de verwachting. Tot dan gebruiken we als tussenoplossing de in de kerk aanwezige bundel ‘Op Toonhoogte’.

Wat betreft de aandacht voor de kinderen. De kerkenraad wil het mogelijk maken om in overleg met de zondagsschool een kindermoment te hebben in de dienst. Daarbij zal (meestal de eigen) predikant een gesprekje hebben met de kinderen voor in de kerk over het verhaal dat op de zondagsschool is verteld, of over de preek. Dit zal niet in elke dienst zijn, maar verdeeld door het jaar een aantal keren plaats hebben.

Wat betreft de collecte. Tot op heden was de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor een diaconaal doel. Die volgorde draaien we om. We collecteren eerst voor de dienst der barmhartigheid en dan voor de kerk.

Deze aanpassingen worden vanaf D.V. 5 april doorgevoerd.