Diaconie

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de hervormde gemeente te Eemnes
Telefoonnummer: 035-5316833
RSIN/Fiscaal nummer: 005127051
Website adres: www.hervormdegemeenteeemnes.nl
E-mail: diaconie@hervormdegemeenteeemnes.nl
Adres: Kerkstraat 16
Postcode: 3755 CK
Plaats: Eemnes
Postadres: Postbus 2
Postcode: 3755 ZG
Plaats: Eemnes

De hervormde gemeente te Eemnes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de hervormde gemeente te Eemnes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van de predikant.
Het College van diakenen telt 4 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en lid) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van de Heere om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan van onze gemeente. Hierin is ook het beleid met de doelstelling van onze diaconie opgenomen.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies (allen vrijwilligers) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Indien wenselijk kan men een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan in G en H. Onderaan treft u een verslag van de uitgeoefende taken van de diaconie:

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  Begroting BegrotingRekening
202020192018
Baten
Baten onroerende zaken€ 241.836€ 223.350€ 234.903
Rentebaten en dividenden€ 45.000€ 67.500€ 92.448
Bijdragen levend geld---
Door te zenden collecten en bijdragen derden€ 13.000€ 14.000€ 12.189
Totaal baten€ 299.836€ 304.850€ 339.580
Lasten
Lasten onroerende zaken en inventarissen€ 41.825€ 19.825€ 16.194
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten€ 500€ 500€ 500
Salarissen€ 1.000€ 1.000€ -
Rentelasten/bankkosten€ 500€ 500€ 500
Verplichtingen/bijdragen andere organen€ 18.000€ 18.000€ 28.540
Kosten beheer en administratie€ 3.800€ 3.800€ 3665
Diaconaal werk plaatselijk€ 8.900€ 14.400€ 7.502
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk€ 121.000€ 121.000€ 110.359
Diaconaal werk wereldwijd€ 174.000€ 175.000€ 149.912
Totaal lasten€ 369.525€ 354.025€ 328.964
Saldo baten - lasten€ -69.689€ -49.175€ 10.616
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen€ 10.000€ 10.000€ 10.000
Onttrekkingen aan voorzieningen€ -22.000- -
Totaal€ -12.000€ 10.000€ 10.000
Resultaat€ -75.689€ -59.175€ 616

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De bijdragen van de kerkleden komen voornamelijk binnen via te houden collectes in de (zondagse) erediensten. Vooraf wordt er door de diaconie een collecterooster met daarop de doeleinden vermeld vastgesteld. Het collecterooster wordt door de kerkenraad goedgekeurd.
Onze diaconie bezit vermogen in de vorm van woningen (inclusief woonappartementen voor jonge mensen met een verstandelijke beperking), landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. De bijdragen van de diaconie aan landelijke en wereldwijde diaconale activiteiten en projecten worden opgenomen in een jaarlijks vastgestelde giftenplan, welke door de kerkenraad goedgekeurd wordt. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel zoals een kerkelijk werker, gemaakte onkosten en, indien wenselijk, aan vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.