Werkzaamheden diaconie

Ook in onze gemeente zijn er mensen met financiële zorgen. Aarzelt u in dit geval niet om contact op te nemen met de diaconie door middel van een brief naar het postadres van de diaconie (Postbus 2, 3755 ZG Eemnes). Ook is het mogelijk de diaconie te wijzen op financiële zorgen die men bemerkt bij anderen in de gemeente.

Samen met de zendingscommissie wordt de uitzending van Annemarie en Mark Horst naar Zimbabwe ondersteund, vanaf april 2011. Annemarie en Mark hebben zich op 30 maart 2011 gepresenteerd aan de gemeente. Meer informatie: www.zorginzimbabwe.blogspot.com.

Over de doelstellingen en activiteiten van de diaconie staat meer in ons beleidsplan. Hieronder volgt de passage over de diaconie uit het beleidsplan:

3.1 Huidige situatie
Het college van diakenen bestaat momenteel uit 4 ambtsdragers.

De taakverdeling zou er als volgt uit kunnen zien:
– voorzitter
– secretaris
– penningmeester (met evt. ondersteunend, uitvoerend externe administrateur die een gedeelte van de diaconievergaderingen bijwoont)
– collegelid die een afzonderlijke taak heeft in bijvoorbeeld pacht land en vastgoed, en diaconaal werk (gemeentelijk en collectes/giften); zonodig worden één of meerdere van deze taken verdeeld onder voorzitter, secretaris en/of penningmeester.

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de diaconie.
Tevens zal een van de collegeleden worden benoemd tot vice-voorzitter.
Het college vergadert eens per twee maanden waarbij zoveel mogelijk de volgende onderwerpen aan de orde komen.
A ) Financiën
B ) Ingekomen stukken
C ) Diaconaal werk
D ) Pacht land en Vastgoed
E ) Collecte doeleinden en verzoeken.

Jaarlijks zullen een begroting en een jaarrekening opgesteld worden deze zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de kerkenraad en vervolgens worden doorgezonden naar het regionale college voor de behandeling van beheerszaken. Eveneens zal voor ieder kalenderjaar een giftenplan worden opgesteld wat onderverdeeld is in een wereldwijd en een regionaal giftenplan. De verzoeken om bijdragen worden zoveel mogelijk opgenomen in het giftenplan. Verzoeken die separaat binnenkomen en niet in de begroting zijn opgenomen, worden gehonoreerd wanneer de meerderheid van het college zich daarin kan vinden. Bij het staken van de stemmen wordt de kerkenraad om advies gevraagd. Het advies zal een bindend advies zijn. Het giftenplan wordt vastgesteld in de vergadering van november. Bij voorkeur zal de voorzitter van de diaconie als afgevaardigde zitting nemen in het moderamen.

3.2 Doelstellingen
Bij het bepalen van de doelstellingen zal er allereerst afgevraagd moeten worden waar we nu staan. In een later te bepalen tijdpad kunnen we ons verder de vragen stellen wat we willen bereiken en welke stappen we daartoe kunnen zetten.

Waar we nu staan: op verschillende manieren wordt er op basis van historie financiële hulp verleend. Deze historie wordt door de beheerder van het verzoeken dossier actueel gehouden en wordt de noodzaak van de hulpverlening telkens opnieuw bepaald. Voor de hulp aan gemeenteleden zal nauw samen gewerkt worden met de predikant en met de ouderlingen. Wanneer de diaconie geïnformeerd wordt over nood in de gemeente zal actief gewerkt worden aan hulp daar waar nodig.
De doelstelling van de diaconale hulpverlening, met name bij de diaconale huisbezoeken zal primair zijn dat getracht wordt de bijbelse boodschap over te brengen. De diaconale arbeid in de gemeente en wat we uitdragen buiten de gemeente heeft, zoals dat ook bij het gemeente-zijn centraal staat, ten doel:
– de betrokkenheid op God;
– de betrokkenheid op de wereld en
– de betrokkenheid op elkaar
Onder hulpverlening wordt verstaan: de mensen zo ver te krijgen dat men geheel zelfstandig verder kan. Het uitgangspunt is dat (financiële) ondersteuning verleend wordt in de vorm van een gift (éénmalig of structureel) of een lening, dit ter beoordeling van de diaconie. Over de voorwaarden, aflossingen en vergoedingen zal per geval gesproken worden. De ondersteuning zal in bijzondere gevallen ook verstrekt kunnen worden aan mensen die niet (actief) kerkelijk meelevend zijn.
Voor hulpverlening zal (nauw) samen gewerkt worden met de gemeentelijke sociale dienst. Met name bij de financiële ondersteuning zal de expertise van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) of het

Schuldhulp Loket worden betrokken. Van diegenen die hulp nodig hebben zal verwacht worden dat men gezamenlijk met de diaconie en de SVB of Schuldhulp Loket zal overleggen.

3.3 Werving financiën
Voor de werving zal de diaconie mede afhankelijk zijn van het jaarlijkse collecterooster. In het collecterooster is een aantal collectes vastgesteld, zoals de jaarlijks voorjaars-, pinkster-, zomer en najaarszendingscollecte voor de GZB op door de GZB vastgestelde data worden gehouden en collectes voor het Werelddiaconaat op zondagen vastgesteld door Kerk-In-Actie, een dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Zo mogelijk zal er minimaal eenmaal per maand er een “vrije” diaconiecollecte zijn. De opbrengst van deze diaconiecollecte zal zo mogelijk voor een vooraf bepaald diaconaal doel, zoals noodhulp, bestemd worden. In de kerkenraadsvergadering van november wordt het collecterooster voor het komende jaar vastgesteld.

3.4 Beheer financiën
De financiële positie van de diaconie is gezond en stabiel te noemen. De inkomsten komen voor een groot deel uit de opbrengsten van pacht en huur. De positie van de liquide middelen maakt het mogelijk een redelijke constante inkomstenbron van rente te genereren.

De liquide middelen zullen zodanig worden uitgezet dat het met een goede regelmaat beschikbaar komt, hierdoor zal het mogelijk blijven op onvoorziene omstandigheden adequaat te reageren. Voor het uitzetten van de liquide middelen zal gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de
commerciële markt. Voor het uit of vastzetten van de middelen zal het SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer; deze heeft als doel de onder hun beheer zijnde gelden tegen een zeer redelijk percentage uit te lenen aan kerken en kerkelijke instanties ten behoeve van restauraties en dergelijke) de voorkeur genieten mits de aanbieding redelijk marktconform is. Er zal naar gestreefd worden om de begroting minimaal op de nullijn te houden (onvoorziene zaken die een grote noodzaak hebben geven de diaconie het recht om de begroting negatief af te sluiten) waardoor hulpverlening op de langere termijn gewaarborgd is.

3.5 Beheer land, pacht en vastgoed
De diaconie heeft zich ten doel gesteld de bezittingen zoveel mogelijk te beheren en te behouden. Hoewel het hebben van bezittingen het gevoel geeft in strijd te zijn met onze diaconale opdracht, maakt het hebben en behouden van bezittingen het voor de langere termijn mogelijk, daar waar nodig, materiële steun te verlenen. Telkens weer zal overwogen worden of en hoe het te beheren vastgoed tot een redelijk en verantwoord rendement gemaakt kan worden. Pachtgronden en huur vastgoed worden in eerste instantie aangeboden aan doop- en belijdende leden van de gemeente. Voor het beheer en advies van pacht land en vastgoed is een overeenkomst met het KKG (Kantoor der Kerkelijke Goederen; dat is een rentmeesterskantoor die adviseert op het gebied van kerkelijk vastgoed, contracten en taxaties).

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.